شیرهای پروپرشنال ویکرز

شیرهای پروپرشنال ویکرز (Proportional Valves)

شرکت هیدرولیک کاران در سال 66 به عنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این شرکت تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله شیرهای پروپرشنال ویکرز می باشد.
در زیر مشخصات فنی و کاتالوگ این شیرها آمده است.

 

 

مشخصات فنی شیرهای پروپرشنال ویکرز: