فلوکنترل زیرشیری ویکرز

فلوکنترل زیرشیری ویکرز

شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 بعنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این مجموعه تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله فلوکنترل زیرشیری ویکرز می باشد.

این فلوکنترل ها در 2 مدل Cetop 3 و Cetop 5 و هرکدام از این نمونه ها در 2 حالت (Meter in (X و (Meter out (Y موجود می باشند.

در زیر مشخصات فنی و کاتالوگ های این فلوکنترل آورده شده است:

فلوکنترل زیر شیری ( Cetop 3 )

مشخصات فنی:
فشار ماکزیمم: تا 310 بار (bar)
جریان ماکزیمم: تا 60 لیتر در دقیقه (l/min)

فلوکنترل زیر شیری ( Cetop 5)

مشخصات فنی:
فشار ماکزیمم: تا 310 بار (bar)
جریان ماکزیمم: تا 120 لیتر در دقیقه (l/min)