فیلترهای اینترنورمن Internormen

فیلترهای اینترنورمن Internormen
شرکت هیدرولیک کاران تامین کننده انواع فیلترهای اینترنورمن Internormen ( فیلتر خط فشار و فیلتر خط برگشت ) می باشد.

مشخصات فنی فیلترهای اینترنورمن Internormen به شرح زیر می باشد:

فیلتر خط برگشت ( روی تانکی):
دبی:
41 (سی سی) تا 625 (سی سی)

فیلتر خط فشار :
دبی: 31 (سی سی) تا 630 (سی سی)
فشار ماکزیمم: تا 400 (بار)