پمپ کاتریجی تک ولجان

شرکت هیدرولیک کاران نمایندگی پمپ ولجان در ایران و تامین کننده انواع پمپ کاتریجی ولجان شامل پمپ کاتریجی تک ولجان (VT6C/VT7QC) و پمپ دوبل ولجان و همچنین پمپ کاتریجی شفت مایلری ولجان و پمپ های قابل کوپل ولجان می باشد.
پمپ کاتریجی ولجان پوسته VT7 دارای فشار بالایی ماکزیمم تا 300 بار می باشد.

از خصوصیات پمپ هیدرولیک ولجان می توان به طراحی خاص کاتریج های آن اشاره کرد. در هر سری از این پمپ ها با تعویض کاتریج یا کم رینگ می توان پمپ با دبی متفاوت ایجاد کرد.

 

پمپ کاتریجی ولجان تک دارای پوسته های متفاوتی از جمله ۲۵V، ۳۵V، ۴۵V  به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پمپ کاتریجی تک ولجان (VT6C/VT7QC):

پمپ کاتریجی ولجان “تک پوسته ۲۵V”:
دبی : از ۱۰.۸ (cm3/rev) تا ۱۰۰ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۱۶.۲ (لیتر بر دقیقه) تا ۱۵۰ (لیتر بر دقیقه)
فشار دائم (پوسته VT6) : تا ۲۴۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT6) : تا ۲۷۵ (بار)
فشار دائم (پوسته VT7) : تا ۲۷۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)

پمپ ولجان “تک پوسته ۳۵V”:
دبی : از ۶۶ (cm3/rev) تا ۱۵۸ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۹۹ (لیتر بر دقیقه) تا ۲۳۷ (لیتر بر دقیقه)
فشار دائم (پوسته VT6) : تا ۲۱۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT6) : تا ۲۴۰ (بار)
فشار دائم (پوسته VT7) : تا ۲۷۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)

پمپ کاتریجی ولجان “تک پوسته ۴۵V”:
دبی : از ۱۳۲.۳ (cm3/rev) تا ۲۶۹.۸ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۱۹۸.۵ (لیتر بر دقیقه) تا ۴۰۴.۷ (لیتر بر دقیقه)
فشار دائم (پوسته VT6) : تا ۲۱۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT6) : تا ۲۴۰ (بار)
فشار دائم (پوسته VT7) : تا ۲۱۰ (بار)
فشار لحظه ای (پوسته VT7) : تا ۲۴۰ (بار)

پمپ ولجان “شفت مایلری” (VT6GC):
دبی : از ۱۰.۸ (cm3/rev) تا ۱۰۰ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۱۶.۲ (لیتر بر دقیقه) تا ۱۵۰ (لیتر بر دقیقه)
فشار دائم : تا ۲۴۰ (بار)
فشار لحظه ای : تا ۲۷۵ (بار)