پمپ کاتریجی دوبل ولجان

شرکت هیدرولیک کاران نمایندگی پمپ ولجان در ایران و تامین کننده انواع پمپ کاتریجی ولجان شامل پمپ کاتریجی تک ولجان (VT6C/VT7QC) و پمپ کاتریجی دوبل ولجان و همچنین پمپ کاتریجی شفت مایلری ولجان و پمپ های قابل کوپل ولجان می باشد.

پمپ ولجان از جمله پمپ های کاتریجی دبی ثابت بوده و در 3 نوع تک، دو طبقه و سه طبقه و در 2 پوسته VT6 و VT7 قابل استفاده می باشد.

از خصوصیات پمپ هیدرولیک ولجان می توان به طراحی خاص کاتریج های آن اشاره کرد. در هر سری از این پمپ ها با تعویض کاتریج یا کم رینگ می توان پمپ با دبی متفاوت ایجاد کرد.

فشار بالا (تا 320 بار) از دیگر خصوصیات پمپ ولجان می باشد.

 

مشخصات پمپ کاتریجی دوبل ولجان
(VT6CC/VT7QCC):

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته CC “:
دبی پمپ کاتریجی ولجان : از 22 (cm3/rev) تا 200 (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا 275 (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا 300 (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته DC”:
دبی پمپ کاتریجی ولجان : از 59 (cm3/rev) تا 290 (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا 275 (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا 300 (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته EC”:
دبی پمپ کاتریجی ولجان : از 143 (cm3/rev) تا 370 (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ کاتریجی ولجان (پوسته VT6) : تا 275 (بار)
فشار ماکزیمم پمپ کاتریجی ولجان (پوسته VT7) : تا 300 (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته ED”:
دبی پمپ کاتریجی ولجان : از 180 (cm3/rev) تا 460 (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا 240 (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا 300 (بار)

پمپ کاتریجی ولجان “پوسته EES”:
دبی پمپ کاتریجی ولجان : از 264 (cm3/rev) تا 540  (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا 240 (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا 240 (بار)